onsdag 3 april 2013

Botkyrkas årsredovisning, det gäller för (S) att slå sig lagom för bröstet

Botkyrka kommuns årsredovisning har kommit och det är ömsom vin och ömsom vatten i den. Folkpartiet tycker naturligtvis att det är glädjande att kommunen visar på ett positivt resultat för år 2012, även om en betydande del av överskottet kan hänskjutas till engångsintäkter.Det är också bra att pengar avsätts till kompetensutveckling. Konkurrensen om kommunens olika personalgrupper blir allt tuffare i framtiden och då gäller det att Botkyrka står väl rustad så att vi kan anställa men också behålla personal av hög kvalitet.

Glädjande är det också att skatteintäkterna ökar. I en omvärld med ekonomisk oror står den svenska ekonomin stark tak vare en sund och långsiktig ekonomisk politik från regeringen. En politik som på detta sätt kommer Botkyrkaborna till del.

Men det finns också orosmoln på himlen som döljer sig i årsredovisningen. Flera indikatorer pekar på att Botkyrka har mer att jobba på för att kommunen ska bli ännu bättre att bo och leva i. Vi är bekymrade över att nämnderna visar ett underskott på 54 miljoner kronor. Mest bekymmersamt är det att utbildningsnämnden visar ett underskott på 67 miljoner kronor. Här måste åtgärder sättas in för att komma till rätta med det. Vi är också oroade över att kommunens kostnader ökar mer än vad som kan förklaras med löneökningar och befolkningsökning. Folkpartiet anser att kraftfulla åtgärder måste vidtas för att hitta effektiviseringar i den kommunala ekonomin så att verksamheten inte bara instinktivt ökar år från år.

Likaså kan vi känna oro över att investeringarna ligger på en historiskt hög nivå. Många investeringar är nödvändiga, men det gäller att prioritera bland dem. Folkpartiet har svårt att se hur ett idéhus i Tullinge ska rymmas bland investeringarna framöver när vi vet att t ex skolorna i Tullinge är i behov av upprustning och renovering.

Kommunens totala låneskuld är stor. De flesta är dessutom lån som rör kommunens egna bolag som Botkyrkabyggen eller bolag som ägs tillsammans med andra kommuner som t ex Söderenergi. Låneskulden har förvisso minskat under 2012, men den är fortfarande för stor och vi är oroad över att den största delen hanteras av internbanken. Internbanken har nu funnits i ett par år och det är nu dags att utvärdera hur den fungerat.